Inicio            
   Protecció   oficialDESQUALIFICACIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL


IMPORTANT: Només es poden desqualificar els habitatges de protecció oficial de promoció privada.Habitatge de promoció privada: règim general i especial Es podrà sol·licitar la desqualificació dels habitatges en els següents casos:

A. Habitatges qualificats definitivament abans del 31-12-1994 : es podrà sol·licitar la seva desqualificació en tots els supòsits.

B. Habitatges qualificats definitivament a partir de l'1-1-1995 :

Els finançats d'acord amb els plans d'habitatge 1992-1995 i 1996-1998 : es podrà sol·licitar la seva desqualificació un cop hagin transcorregut 10 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva.

Els finançats d'acord amb el Pla d'habitatge 1998-2001: es podrà sol·licitar la seva desqualificació un cop hagin transcorregut 15 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva.

Els finançats d'acord amb el Pla d'habitatge 2002-2005:

C. Els habitatges qualificats d'acord amb el Decret 157/2002: es podrà sol·licitar la seva desqualificació un cop hagin transcorregut 15 anys comptats a partir de la qualificació definitiva.

D. Els habitatges qualificats d'acord amb el Decret 454/2004: no es pot sol·licitar la seva desqualificació durant els 90 anys de qualificació.

Sol·licitud de desqualificació d'un habitatge La desqualificació d'un habitatge és una facultat discrecional de l'Administració.

Es podran resoldre favorablement les sol·licituds que compleixin les condicions de l'apartat anterior, sempre que:

Els sol·licitants reintegrin :

1) Els ajuts rebuts, amb els interessos legals corresponents;

2) Les exempcions i bonificacions tributàries, amb els interessos legals corresponents.La desqualificació no constitueixi un perjudici a tercers.

Quan es tracti d'habitatges promoguts o administrats per ens públics (Institut Català del Sòl, ADIGSA, Patronats Municipals) el promotor o administrador manifesti la seva conformitat.

Documentació a presentar a Habitatge per a la desqualificació:


Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

Original i fotocòpia o fotocòpia acarada del DNI/NIF de tots els titulars de l'habitatge.

Original i fotocòpia o fotocòpia acarada de l'escriptura de compravenda liquidada i inscrita en el Registre de la Propietat.

Original i fotocòpia o fotocòpia acarada del poder o l'autorització per actuar en nom del titular de l'habitatge.

Si el promotor o administrador de l'habitatge és un ens públic: autorització o consentiment del promotor .

Motius pels quals se sol·licita la desqualificació

La sol·licitud ha d'estar signada per tots els titulars de l'habitatge.