Inicio            
                  Diccionari                      immobiliariPosem a la seva disposició aquesta guia-diccionari amb l'objectiu que sigui un manual de referència senzill i pràctic que els permeti familiaritzar-se amb el vocabulari sovint complex del món immobiliari i tot el que l'envolta.


A


Amortització: devolució total o parcial d'un préstec. A cada quota hi ha una part destinada a aquesta finalitat.

Amortització anticipada: és la devolució total (amortització total) o parcial (amortització parcial) del capital pendent d'un préstec determinat o com a part de pagament.

Arres: És un element no essencial del contracte, s'inclou per la lliure voluntat de les parts. És una quantitat de diners que una part entrega a l'altra com a senyal.

- Penitencials: s'utilitzen quan, al perfeccionar-se el contracte, alguna de les parts vulgui rescindir-lo. Llavors una part es deslligaria del contracte perdent la quantitat entregada i l'altra retornant les arres per duplicat. És molt important que siguin incloses com a clàusula específica, és a dir, segons el mencionat a l'article 1.454 del Codi Civil. No obstant, si les dues parts estan d'acord a rescindir el contracte no s'hauria de retornar cap quantitat.

- Confirmatòries: són la senyal de la celebració d'un contracte. El contracte llavors adquireix caràcter confirmatori.

Assentament: fa referència a vivendes, és cadascuna de les inscripcions que el Registrador realitza en el Registre referent a la situació d'un immoble.

Aval: garantia d'una tercera persona, normalment, un familiar directe del comprador (prestatari) que garanteix el pagament del préstec en cas de no fer-ho aquest.


C


Cancel·lació anticipada: és una amortització total i anticipada del préstec. Normalment està subjecta a una comissió en funció de cada entitat bancària.

Cancel·lació Registral: donat que les hipoteques s'inscriuen al Registre de la Propietat com una càrrega que grava la finca, és necessari que al cancel·lar un préstec hipotecari (un cop satisfet el deute econòmic), es faci constar i s'inscrigui aquest fet al Registre de la Propietat. Per això cal firmar una escriptura de cancel·lació i liquidar l'IAJD (Impost d'Actes Jurídics Documentats). Aquesta escriptura és la que s'inscriurà al Registre, anul·lant la càrrega hipotecària existent.

Carència de capital (parcial o d'amortització): període de la vida d'un préstec en el qual només es paguen els interessos i no s'amortitza el capital.

Carència total: període de la vida d'un préstec en el que no es paguen ni interessos ni capital.

Càrregues: limitacions al domini d'una finca. No sempre suposen drets econòmics. Les hipoteques, les condicions resolutòries i els usufructues són alguns dels exemples més habituals. Han d'estar inscrites al Registre de la Propietat.

Certificat Registral: nota informativa que certifica el Registre de la Propietat on apareix la situació de càrregues i titularitat de la finca.

Comissió d'apertura: pagament del servei d'estudi, administració i gestió en la concessió d'un préstec. És un percentatge sobre el capital que concedeix l'entitat bancària per finançar l'operació i es paga una sola vegada al constituir el préstec.

Comissió de subrogació: és un percentatge que s'aplica sobre el capital pendent en el cas que el prestatari canviï d'entitat bancària.

Coprestatari: es considera igual que un prestatari. Té les mateixes obligacions, tot i que podria no ser propietari de la finca hipotecada.


D


Diferencial: percentatge que s'afegeix al valor de l'índex de referència per a calcular el nou tipus d'interès a aplicar a cada revisió als préstecs a tipus d'interès variable.

Divisió horitzontal: és un document formalitzat en una escriptura pel qual el propietari d'un edifici decideix que les seves diferents dependències (locals, vivendes, trasters, garatges, etc.) adquireixin individualitat jurídica (abans només formaven part de l'edifici, el qual era l'únic amb existència jurídica), es sotmetin al règim específic de la Propietat Horitzontal, determinant els seus elements comuns i fixant el quocient expressiu de la proporció en que cadascuna de les dependències participa en la Comunitat.

Despeses de gestoria: són les despeses de tramitació de l'escriptura, de les liquidacions d'impostos a Hisenda i de les gestions en el Registre de la Propietat que realitza un professional independent.

Despeses de Notari: són els honoraris del Notari tant per la compra com per la hipoteca. Estan establerts legalment, es calculen en funció de l'import de la compra i de la responsabilitat hipotecària respectivament.

Despeses del Registre de la Propietat: despeses derivades de la inscripció d'escriptures de compraventa i d'hipoteca en el Registre de la Propietat. Estan establerts per llei i es calculen en funció de l'import de la compra i de la responsabilitat hipotecària respectivament.


E


Escriptura: document públic autoritzat per un Notari en el qual es recullen les condicions del contracte. S'inscriuen al Registre de la Propietat.

Euribor: és el principal índex de referència al que es revisen la majoria de les hipoteques a interès variable. És la mitjana del tipus d'interès al qual les entitats financeres de la Unió Europea es deixen el diners en el mercat.


F


Finca: paraula que s'utilitza al Registre de la Propietat per designar a un immoble (vivendes, finques rústiques, solar, plaça de garatge, etc.)


H


Hipoteca: és un dret real que vincula un immoble al compliment d'una obligació, en aquest cas el préstec. La hipoteca sorgeix en el moment de la seva inscripció al Registre de la Propietat y subsisteix fins que l'import que la garanteix no es cancel·li totalment.


I


Impost sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD: impost que grava els actes formalitzats en documents públics, com ara les compravendes i les hipoteques. Pot variar segons cada comunitat autònoma.

Impost sobre Béns Immobles (IBI): taxa municipal anual, que grava la propietat d'una finca. Es tracta d'un percentatge (depèn de cada ajuntament) sobre el valor cadastral.

Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: conegut com a "Plusvàlua". És un impost municipal que grava l'increment del valor de les vivendes entre l'última venda i l'actual. Només es paga quan es transmet la finca. La llei estableix que sigui el venedor qui pagui aquest impost i si sorgís algun pacte en contra caldria reflexar-ho a l'escriptura pública de compraventa.

Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP): impost estatal que grava les segones i successives transmissions de vivendes. El tipus varia en funció de cada comunitat autònoma. A Catalunya el tipus que s'aplica és del 7%.

Índex de referència: en les hipoteques a tipus d'interès variable és el valor del mercat financer que s'utilitza per calcular la revisió i a la referència s'hi afegeix el marge.

Interès o tipus d'interès: percentatge que s'aplica al capital pendent per calcular els interessos a pagar pel prestatari i que formen part de la quota.

Interès de demora: interès addicional que es cobra sobre les quotes no pagades d'un préstec i en funció dels dies de retràs en el pagament.

Índex de referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH): és un índex de referència del mercat. Consisteix en el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris amb un termini superior a 3 anys per a l'adquisició lliure de vivenda que les Caixes d'Estalvi, els Bancs o el conjunt d'entitats han concedit durant el mes que s'agafa com a referència. És a dir, el tipus resultant és una mitja del sector.


N


Novació: acord amb l'entitat bancària per a una millora de les condicions, el tipus d'interès i/o el plaç. Les despeses i impostos associats estan limitats per la llei.


O


Oferta vinculant: és un document que les entitats de crèdit, en funció de l'Ordenança del 5 de Maig de 1994 sobre la transparència dels préstecs hipotecaris, tenen l'obligació d'entregar al client, on s'especifiquen totes les condicions financeres del préstec hipotecari ofertat.

Opció de compra: acord econòmic entre el venedor i el comprador pel qual aquest adquireix el dret a comprar una vivenda en determinades condicions i durant un temps concret. Si finalment no es porta a terme la compra, la quantitat de diners entregada es sol perdre.


P


Préstec hipotecari: és un préstec que a més de comptar amb la garantia personal del prestatari, es garanteix addicionalment amb una vivenda, un immoble o un bé. Juntament amb la devolució del capital, garanteix també el cobrament dels interessos ordinaris, els interessos de demora, les costes i les despeses derivades d'una possible reclamació judicial en cas d'incompliment dels pagaments. Es formalitzen en escriptura pública i s'inscriuen al Registre de la Propietat.

Préstec hipotecari amb tipus d'interès variable: és un préstec el tipus d'interès del qual es revisa trimestralment, semestral o anualment segons algun dels índexs de referència recomanats pel Banc d'Espanya: IRPH, Euribor, Deute Públic.

Préstec hipotecari amb tipus d'interès fix: es tracta d'un préstec el tipus d'interès del qual és el mateix durant tot el període d'amortització.

Prestatari: aquella o aquelles persones que reben una quantitat determinada per a la realització del seu projecte (ex. Comprar un pis). Estan obligats mitjançant un contracte notarial a la devolució de capital i interessos en el plaç acordat.

Propietat Horitzontal: sempre que hi ha zones privatives (ex. Cada vivenda d'un edifici) i zones comuns (ex. L'ascensor, els jardins, etc.) existeix una forma especial de copropietat (és a dir, propietat en comú) establerta com a Propietat Horitzontal i regulada per la Llei de Propietat Horitzontal.

Provisió de fons: quantitat en dipòsit per cobrir totes les despeses generades per la hipoteca i la compraventa (impostos, Notari, Registre...). Aquesta quantitat es liquida un cop finalitzades totes les gestions, contra les factures. El sobrant, en el cas que n'hi hagi, és retornat a la part dipositària.


R


Registre de la Propietat: oficina pública d'àmbit territorial que porta els llibres oficials on es reflexen les circumstàncies que afecten a la propietat de les finques del seu territori: transmissions, hipoteques, notes marginals, altres càrregues...

Responsabilitat hipotecària: és la suma de tots els conceptes que són garantits mitjançant la hipoteca (el capital concedit, els interessos ordinaris i els de demora, costes judicials, despeses, etc.). Sobre aquesta quantitat és sobre la que es calculen les despeses de formalització d'una hipoteca.


S


Subrogació: canvia el titular o titulars d'una hipoteca per un/s altre/s mantenint les mateixes condicions del contracte. D'aquesta manera una part s'estalvia despeses per cancel·lació i l'altra d'apertura. Sempre queda condicionat a l'acceptació per part de l'entitat bancària que té concedida l'hipoteca.


T


Taxació: valor real de l'immoble calculat i certificat per una societat de taxació constituïda segons normativa legal i inscrita al Registre de Societats de Taxació del Banc d'Espanya, segons obliga la Llei del Mercat Hipotecari.

TAE (Taxa Anual Equivalent): és el cost total del crèdit expressat en un percentatge anual sobre la quantitat del préstec concedit. La TAE igualarà sobre una base anual, el valor actual de tots els compromisos (crèdits, reemborsos i despeses) existents o futurs assumits per un client. En els préstecs variables hi ha la hipòtesi que les condicions financeres inicials es mantenen.


V


Verificació Registral: comprovació de la situació de la finca al Registre de la Propietat. Es pot fer examinant directament els llibres del Registre de la Propietat, a través de la nota simple informativa o de la certificació d'un Registrador.